اهداف کلی طرح

در طرح کعبه کریمان، چند سلسله هدف به‌طور موازی دنبال می‌گردد.

اهداف اولیه معطوف به کودکان و خواسته‌های ایشان ایجاد فضایی برای امیدبخشی به کودکانی که به نحوی به دلیل فقر، بی‌مهری یا بیماری امید خود را به زندگی و برآورده شدن آرزوهایشان از دست ‌داده‌اند و دادن انگیزه و امید به ایشان ارزش دادن به رؤیاها و آرزوهای کودکان دردمند. انتقال حس محبت و مهر از سمت جامعه به دردمندان که محوریت آن را کودکان تشکیل می‌دهد. پر رنگ کردن نقش کودکان در خانواده با برآورده ساختن آرزوهایی که کلیت جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اهداف معطوف به جامعه کسب دانش اجتماعی و جامعه‌شناختی از تحلیل محتوای آرزوهای کودکان و طبقه‌بندی آن‌ها پررنگ سازی نقش و اهمیت کودکان و خواسته‌های آن‌ها در جامعه توجه دادن اقشار مرفه جامعه به‌ویژه افراد متدین که در مراسم اعتکاف حاضر می‌شوند به مطالبات و آرزوهای کوچک و دست‌یافتنی کودکان محروم و دردمند که نشان از شکاف طبقاتی در جامعه دارد. ایجاد روحیه مشارکت در جامعه برای برآورده سازی آرزوهای کودکان هدف دینی و آیینی افزودن روح عملی به عبادت ایام اعتکاف و سوق دادن معتکفین به‌سوی عبادت‌هایی که در آن جامعه و افراد در رنج مانده آن مغفول نمانند.